ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 

 

                                                                                                                       

 

   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 99.75เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานและห้องส่งกระจายเสียง ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 1 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ส่วนอาคารเครื่องส่งวิทยุและเสาอากาศ ตั้งอยู่บนยอดเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตัวอาคารตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร เสาอากาศสูง 71 เมตร

             ในปี พ.ศ. 2528 - 2529กองช่างและทะเบียนวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคออกสำรวจการรับฟังวิทยุและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคกลาง ตามโครงการขยายการบริการวิทยุกระจายเสียง ระบบ    เอฟ.เอ็ม.ทั่วประเทศไทย ในจำนวนนี้มีจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วย จากการสำรวจด้านเทคนิค และรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอฝ่ายบริหารของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำโครงการเสนอรัฐบาลซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ให้  กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามโครงการขยายการบริการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั่วประเทศ ชุดแรก จำนวน 10 สถานีโดยในปีงบประมาณ 2535 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 10 สถานีที่ สระแก้ว ชลบุรี ชัยภูมิ หนองคาย นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พะเยา แพร่ เลย และปัตตานี

              สำหรับภาคกลางในแผน 3 ปี ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดตั้งสถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 7 สถานี คือ สระแก้ว ชลบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท เพชรบุรี  ระยอง และตราด ดังนั้นจังหวัดชลบุรี จึงเป็นจังหวัดที่ได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ในภาคกลางชุดแรกที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2536  และทดลองออกอากาศ ในเดือนธันวาคม 2536 เป็นต้นมา จนประกาศเปิดสถานี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537  ซึ่งในปี 2533 เป็นช่วงของการดำเนินการจัดหาสถานที่และเตรียมการ

               กรมประชาสัมพันธ์ได้มีคำสั่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีประสานงานกับทางจังหวัดชลบุรี สำรวจพื้นที่หาที่ตั้งเสาอากาศและตกลงจะตั้งเสาอากาศขึ้นที่ เขาฉลาก ต.บางพระ อ.ศรีราชา โดยมีห้องส่งชั่วคราวอยู่ภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบ และมีอุปสรรคบางประการ การจัดตั้งห้องส่งไว้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จึงไม่สำเร็จ ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารและห้องส่งกระจายเสียง      อย่างถาวร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี แบ่งที่ดินบริเวณหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 2 งานเศษ ให้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานและห้องส่งกระจายเสียง สำหรับสถานีเครื่องส่งและเสาอากาศตั้งอยู่บนเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา โดยสภาตำบลบางพระ และอำเภอศรีราชา อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้

                กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบอาคารห้องส่งและอาคารเครื่องส่ง ประกาศ ประกวดราคา และก่อสร้างอาคารห้องส่งและเครื่องส่งพร้อมบ้านพักราชการ ในพื้นที่ปัจจุบันจนสำเร็จลุล่วง ในวงเงิน 9,056,500.-บาท เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 4,032,000.- บาท กรมประชาสัมพันธ์ได้ใช้เงินรายได้สมทบอีก 5,024,500.- บาท เสร็จสมบูรณ์ทดลองออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม. สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ด้วยความถี่ 99.75 เม็กกะเฮิรตซ์ ได้ในปลายเดือน ธันวาคม 2536 จนกระทั่งประกาศเปิดสถานีอย่างเป็น       ทางการ ออกอากาศจริง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งถือว่าเป็น "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ" ทั้งนี้โดยมี นายจำนงค์ ครุธแก้ว เป็นผู้อำนวยการสถานีท่านแรก 

การปรับปรุงสถานที่

          ก. พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากพื้นที่เดิมของ สวท.ชลบุรี แห่งนี้เป็นป่าแสม เป็นที่ดินชายทะเล ในการก่อสร้างใช้หินและดินจากที่ต่างๆ มาถมพื้นที่และปรับสนาม เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่งพื้นดินที่ถมไว้เกิดการทรุดตัวลง ประกอบกับพื้นที่อยู่ใกล้คลองละมุ ได้พังทลายลง ช่วงน้ำขึ้น-น้ำลง ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงหรือปลูกต้นไม้ได้ ผู้อำนวยการสถานีในขณะนั้น จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากกำนันวัฒนา ตั้งประกอบ ทำการถมดินและปรับแต่งพื้นที่ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 70,000.- บาท 

                  ข. การจัดแต่งสวนและปลูกต้นไม้ บริเวณสนามหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น นายจำนงค์ ครุธแก้ว ผู้อำนวยการ สวท.ชลบุรี จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากคุณรัศมี วัชรนุกูลเกียรติ ผู้จัดการสวนนงนุช พัทยา จนกระทั่งได้รับอนุมัติจากคุณกำพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช ได้ออกแบบสวน จัดหาต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกบริเวณด้านหน้าและรอบอาคารสถานีฯ โดยนำต้นไม้ต่างๆ พร้อมด้วยคนงานและเครื่องทุ่นแรง เช่น รถยก รถแม็คโคร และต้นไม้ขนาดใหญ่ บรรทุกรถเทรลเลอร์ มาจัดสวนให้ความร่มเย็น สวยงาม ให้แก่ สวท.ชลบุรี ในเดือนมิถุนายน 2537 โดยไม่คิดมูลค่า

                                                  การออกอากาศในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  การส่งกระจายเสียงจึงเน้นทางด้านเนื้อหาสาระ ข่าวสาร ความรู้ ผสมผสานกับความบันเทิงตามสมควรโดยเริ่มส่งกระจายเสียงทุกวัน วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar