อบจ.ชลบุรี ได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ให้กับโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน

วันนี้(31 มกราคม 2566) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี2566 โดยมี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 เข้ารวมรับฟังอบรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขได้แก่ โรคจากอาหารขยะ โรคพิษสุนัขบ้า โรคที่เกิดจากยุง โรคโควิด-19 และโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค 3.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อต่างๆภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในการสนับสนุนเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี2566 จะจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 รวมทั้งสิ้น 880 คน ภายใต้คำขวัญ "กิจกรรมปลอดโรค นักเรียนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :