คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนต่อเนื่อง (ฉบับที่ 84/66 ประจำวันที่ 27 ม.ค.66)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 เมืองพัทยา ได้มีการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนต้นกระบก และชุมชนรุ่งเรือง โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมทั้งมีนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชาคมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2566 จัดโดยสำนักสวัสดิการสังคม ส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยได้มีการลงพื้นที่ทำประชาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากครบทั้ง 42 ชุมชน ก็จะนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์ และนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป..


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :