จังหวัดชลบุรีจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565

วันนี้ ( 26 มกราคม 2566 ) เวลา 10.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อินทโขติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับนางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานและมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม ชมรมคนพิการ คนพิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 600 คน ณ ห้องประชุมแสนสุข ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมสภาคนพิการทุกประเกท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ เครือช่าย ทั้งการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบให้กับคนพิการ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การเสวนา การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการการฝึกอาชีพ การแสดงผลงานของคนพิการ และการจับฉสาก มอบของรางวัลให้กับคนพิการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ รวมถึงยังเพื่อเชิดชูเกียรตีให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ภายใต้ประเด็น "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสูโลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :