โรงไฟฟ้าบางปะกงปล่อยพันธุ์กุ้งลงแม่น้ำบางปะกงกว่า 6 ล้านตัว ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ??

                             นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้ง ?จำนวน 6 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ??ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องถิ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำบางปะกงที่เคยสูญหายไป ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กับแม่น้ำคูคลองมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมอาชีพประมงให้กับชุมชน และให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยสร้างให้มีความยั่งยืนและเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมทั้งปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA

นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่าโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงฟ้าให้การสนับสนุนส่งเสริมและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้เกิดความยั่งยืน.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :