อบจ.ชลบุรี จัดโครงการผู้นำสตรีชลบุรีรู้ทันโรคกับการพัฒนาบุคลิกภาพสู่บุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

                    วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำสตรีชลบุรี รู้ทันโรคกับการพัฒนาบุคลิกภาพสู่บุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงผู้นำสตรีจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ ร่วมกันจัดโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มสตรีจังหวัดชลบุรีได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่ม ขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี เพื่อเป็นเวทีมอบรางวัลแก่สตรีที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากการร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกัน จนก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการประสานงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้สตรีระดับจังหวัดมีกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อยอดให้กับกลุ่มสตรีจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 22 คน อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :