ขอเชิญนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการยื่นขออนุญาตแทนคนงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการยื่นขออนุญาตแทนคนงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชาลาวและเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ ดังนี้
1. สนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้างโรงงานและสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวโดยกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกระทรวงแรงงานใช้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกประกาศรองรับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานอย่างถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานดำเนินการสำรวจและจัดทำประวัติเบื้องต้นของคนต่างด้าวตามข้อ 1 และให้นายจ้างไปยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจแนะนำ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานเขตแล้วแต่กรณีซึ่งคนต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับอนุญาตทํางานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
3. ให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วตามข้อ 2 ไปดำเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงดังนี้ 
 3.1 การขึ้นทะเบียนประกันตนหรือทำประกันสุขภาพแล้วแต่กรณี
 3.2 ตรวจโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
 3.3 การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
4. จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งด้านหลังของบัตรมิได้เป็นใบอนุญาตทำงาน
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดชลบุรีได้กําหนดการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 2585 ต่อ 13


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :